Vegetační sezóna 2017 na pokračování :)

Léto už pomalu končí, vegetační sezóna pracovní skupiny ekologie obnovy však nikoliv. Od května jsme se téměř nezastavili a práce v terénu stále pokračují, až do konce září. Mimo každoroční snímkování trvalých ploch na pískovně Cep II, Vátých píscích u Bzence a v lomu Kosov, jsme si přidali ještě průzkum nové pastviny, určené hlavně zubrům v bývalém VVP Milovice.

Dál pokračuje i zatím slibně se rýsující projekt na podporu otevřených stanovišť v opuštěných pískovnách, kdy "geokačeři" (lovci cachek s gps) napomáhají sešlapem odstraňovat stařinu a drn a tím udržují obnažený substrát vhodný pro konkurenčně slabé druhy rostlin a ohrožené druhy hmyzu.

 

Jelikož jsou Klára Řehounková i Karel Prach řešiteteli grantu GAČR 17-09979S "Faktory determinující sukcesi vegetace v měřítku České Republiky", rozjela se masivní kampaň na rozšíření stávající databáze sukcesních snímků (DaSS) a v rámci grantu byla letos přesnímkována, nebo nově snímkována celá řada sukcesních sérií. Kolegyně Petra Konvalinková si zopakovala snímkování na rašeliništích, Karel Prach s Ondrou Mudrákem na Sokolovských výsypkách, Kamila Vítovcová snímkovala bývalou železnou oponu na Šumavě, Petra Janečková hrdině zvládla snímkovat rybniční ostrůvky na Třeboňsku, externí kolega Jirka Koptík zase vypomohl se snímkováním silničních okrajů v Jižních Čechách. Ostatní se podílejí na snímkování všeho možného, rozšíření databáze bude velké :).

 

Během celé sezóny probíhá i botano a entomo monitoring květnatých pásů, založených ve Stromovce a v areálu Biologického centra, pod vedením Kláry Řehounkové a Lenky Šebelíkové.

 

Nezapomínáme žít ani společenským životem - v rámci grantu Mobility MŠMT 7AMB17DE017 "Založení druhově bohatých lemů a květnatých pásů v agrární a urbánní krajině -  optimalizace metod na podporu biodiverzity" jsme se zúčastnili stáže u Německých kolegyň a kolegů na univerzitě v Bernburgu, kde jsme strávili velice příjemných 16 dní (Kamila a Lenka), respektive 6 dní (Klára, Karel, entomoložka Jana Šlancarová).

 

Všem pomocníkům patří obrovský dík, protože množství odvedené práce za tuto sezónu je rekordní! A to jsme ještě neskončili - pokračování příště :)

Nový kurz Kláry Řehounkové - Urbánní ekologie

V letním semestru 2017/2018 poběží nový kurz URBÁNNÍ EKOLOGIE  KBO/146 (1 x týdně dvouhodinová přednáška), znovu bude vypsán až v roce 2020.  Součástí přednášky bude exkurze s praktickou ukázkou projektů na podporu biodiverzity realizovaných v urbánní krajině (1 denní). Kurz volně navazuje na Ekologii obnovy I a II. Jejich absolvování je doporučené, ale je možné si jej zapsat i bez něj.

Témata přednášek:

(1) Úvod - vysvětlení základních pojmů, konceptů městské ekologie, vznik a specifika oboru

(2) Abiotické podmínky- klima, půda, hydrologie, problematika znečištění prostředí

(3) Biotické podmínky-charakteristiky flóry a fauny v urbánním prostředí, procesy ovlivňující biodiverzitu

(4) Biotické podmínky  - vztahy mezi člověkem a organismy v městském prostředí, nepůvodní druhy

(5) Urbánní stanoviště – struktura, mozaikovitost a fragmentace městské krajiny, zonace

(6) Průmyslové areály

(7) Silnice, železnice a ostatní liniové stavby

(8) Městská zeleň- solitérní stromy, parky, zahrady, hřbitovy, lesy

(9) Vodní toky a vodní plochy ve městech

(10) Ochrana biodiverzity ve městech

(11) Socioekonomické a estetické aspekty v územním plánování

(12) Prezentace návrhů obnovy (příprava konkrétního projektu, návrh dílčích opatření pro vybraný typ městského prostředí)

Váté písky na jižní Moravě opět úspěšně osnímkovány!

 V červnu je čas snímkovat trvalé plochy na "Moravské Sahaře" - tedy NPP Váté písky. Od roku 2012 tu sledujeme, jak běží sukcese na plochách, kde Ivana Jongepierová zajistila stržení svrchní vrstvy půdy i s vegetačním krytem expanzní trávy třtiny křovištní. Výsledky jsou úžasné! Většina cílových a ohrožených druhů tato nově otevřená místa ihned kolonizovala a lokality se i po pěti letech drží stále poměrně otevřené a nezarůstají. Podařilo se tak vytvořit unikátní velkoplošná refugia pro psamofytní druhy, jež by jen těžko v silně agrární krajině jižní Moravy uspěly. Kromě Vátých písků máme založené i trvalé plochy v nedaleké Bzenecké doubravě, která před 5 lety hořela a po domluvě s lesní správou, byla malá část ponechaná sukcesi a ke sledování dalšího vývoje spáleniště bez zásahů.

Za pomoc v terénu, pohostinnost a morální podporu děkujeme Ivaně a Karlovi Fajmonovi za pomoc v terénu a za fotky :)...

 

Ovečky už jsou zase na ostrůvku...jako doma!

Ve středu 17. května jsme opět převezli pomocí nákladní plošiny a remorkéru ovečky na ostrov na pískovně Cep II. Ovečky se i letos pokusí spást experimentální plochy na obnovu psamofytních tráníků, které začal nebezpečně zarůstat štírovník růžkatý. Naše výkonné "managementové nástroje" opět patří kolegyni Alče Bartošové, která s nimi stráví i celou jejich "dovolenou" na pískovně a bude je hlídat. Je to již po třetí, kdy necháváme ostrov a experimentální plochy spásat a již po třetí tedy Alče a ovečkám děkujeme! Dovolená na písku ovečkám i Alče končí v pondělí, tedy po 6-ti dnech pasení.

Jednodenní exkurze k ekologické obnově v roce 2017

V pondělí 24.4.2017 proběhla jednodenní exkurze ke kurzu Ekologická obnova pod vedením Kláry Řehounkové. Studenti měli možnost detailně si projít a prozkoumat náš oblíbený kyselý lom Kosov u Jihlavy. Od nejstarších částí, kde je již velmi pěkný, bohatý porost dřevin s vtroušenými lesními druhy bylin, po narušovaná, nezarůstající plata, etáže a mělké vodní plochy. 

Další zastávkou na trase bylo průmyslově těženné rašeliniště Branná. Pro zlepšení nalády lehce depresivních studentů po tomto zážitku, Klára dobře zařadila i exkurzi na krásné, byť dříve borkované, rašeliniště Červené blato. Jarní aspekt rašeliniště dal vyniknout zejména rozsáhlým porostům ohroženého rojovníku bahenního (Rhododendron palustre) v blatkovém boru, vzniklém v nejstarších částech rašeliniště.

 

Další exkurze k tomuto kurzu, tentokrát dvoudenní, se uskuteční 18.-19.5. a podíváme se mimojiné do Brna (Pozemkový spolek Hády).