Pracovní skupina - o nás

Při katedře botaniky PřF JU v Českých Budějovicích existuje již řadu let neformální skupina, zabývající se tématem ekologie obnovy. Sdružuje nejen část zaměstnanců katedry botaniky PřF JU a vědecké pracovníky z jiných kateder a ústavů Akademie věd, ale i členy nevládních neziskových organizací.

 

Výzkumný tým:

Karel Prach 

Vedoucí skupiny. Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU, Botanický ústav Akademie věd ČR. Výzkum vegetační sukcese.

osobní web: www.butbn.cas.cz

e-mail: prach@prf.jcu.cz

Karel Prach
Klára Řehounková 

Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU. Výzkum vegetační sukcese zejména v nepoužívaných pískovnách a štěrkopískových jamách.

e-mail: klara.rehounkova@gmail.com

Klára Řehounková
Kamila Vítovcová

Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU. Vegetační ekologie a správa a analýza databáze fytocenologických snímků z rozličných člověkem narušených míst.

e-mail: Lencova.Kamila@seznam.cz

Kamila Vítovcová
Lenka Šebelíková

Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU (studium PhD). Zabývá se porovnáním přírodě blízké obnovy a lesnické rekultivace na pískovnách.

e-mail: lenuskasch@gmail.com

 

Lenka Šebelíková
Anna Müllerová

Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU (studium PhD). Zabývá se sukcesí vodních a mokřadních stanovišť, zejména na pískovnách.

e-mail: polarni.badatel@seznam.cz

Anna Müllerová
Petra Pospíšilová

Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU a Českomoravský štěrk a.s. . Výzkum vegetační sukcese zejména na vytěžených rašeliništích, ale i lomech a pískovnách.

e-mail: konvalin@centrum.cz

Petra Pospíšilová
Ondřej Mudrák 

Botanický ústav Akademie věd ČR. Zabývá se multitrofickými interakcemi v sukcesi na těžbou narušených místech (především na Sokolovsku), funkční diverzitou, ekologií lučních společenstev. Spolupracuje na zpracování souhrných sukcesních analýz.

e-mail: ondrej.mudrak@centrum.cz

Ondřej Mudrák

Externě spolupracují:

Alena Lepší (Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU; sukcese na opuštěných polích + souhrnné sukcesní analýzy, okolní vegetace rybničních ostrůvků na Třeboňsku; cralenka@yahoo.co.uk), Marek Bastl (Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU; výzkum vegetační sukcese a obnovy na rašeliništích; marek.bastl@prf.jcu.cz), Ivana Jongepierová (ČSOP Bílé Karpaty, CHKO Bílé Karpaty - botanik, jongepierova@nature.cz), Jiří Řehounek (Calla, RehounekJ@seznam.cz), Keith R. Edwards (Katedra Biologie ekosystémů PřF JU, edwards@prf.jcu.cz), Jan Frouz (Ústav pro životní prostředí, PřF UK, frouz@natur.cuni.cz), Lubomír Tichý (Masarykova univerzita Brno, tichy@sci.muni.cz), Magda Jonášová (Ústav systémové biologie a ekologie Akademie věd ČR, jonasova@usbe.cas.cz), Jan Novák (Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie, PřF JU, prouza@prf.jcu.cz), Markéta Hendrychová (Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, hendrychovam@fzp.czu.cz)

Studenti:

Studenti Bc. stupně: Anna Kostohryzová, Aleš Zahradka

Studenti Mgr. stupně: Miloslava Prošková, Kateřina Vejvodová, Štěpánka Šímová, Michal Slaba

Studenti PhD. stupně - externí: Martina Horáčková (PřF, UK Praha)