Pracovní skupina - o nás

Při katedře botaniky PřF JU v Českých Budějovicích existuje již řadu let neformální skupina, zabývající se tématem ekologie obnovy. Sdružuje nejen část zaměstnanců katedry botaniky PřF JU a vědecké pracovníky z jiných kateder a ústavů Akademie věd, ale i členy nevládních neziskových organizací.

 

Výzkumný tým:

Karel Prach 

Vedoucí skupiny. Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU, Botanický ústav Akademie věd ČR. Výzkum vegetační sukcese.

osobní web: www.butbn.cas.cz

e-mail: prach@prf.jcu.cz

Karel Prach
Klára Řehounková 

Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU. Výzkum vegetační sukcese zejména v opuštěných pískovnách a štěrkopískovnách.

e-mail: klara.rehounkova@gmail.com

Klára Řehounková
Kamila Vítovcová

Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU (studium PhD). Vegetační ekologie a správa a analýza databáze fytocenologických snímků z rozličných člověkem narušených míst.

e-mail: Lencova.Kamila@seznam.cz

Kamila Vítovcová
Lenka Šebelíková

Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU. Zabývá se porovnáním přírodě blízké obnovy a lesnické rekultivace na pískovnách.

e-mail: lenuskasch@gmail.com

 

Lenka Šebelíková
Anna Müllerová

Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU (studium PhD). Zabývá se sukcesí vodních a mokřadních stanovišť, zejména na pískovnách.

e-mail: polarni.badatel@seznam.cz

Anna Müllerová
Petra Pospíšilová

Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU a Českomoravský štěrk a.s. Výzkum vegetační sukcese zejména na vytěžených rašeliništích, ale i lomech a pískovnách.

e-mail: konvalin@centrum.cz

Petra Pospíšilová
Ondřej Mudrák 

Botanický ústav Akademie věd ČR. Zabývá se multitrofickými interakcemi v sukcesi na těžbou narušených místech (především na Sokolovsku), funkční diverzitou, ekologií lučních společenstev. Spolupracuje na zpracování souhrných sukcesních analýz.

e-mail: ondrej.mudrak@centrum.cz

Ondřej Mudrák
Petra Janečková

Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU. Vegetační ekologie a analýza databáze fytocenologických snímků z rozličných člověkem narušených míst.

e-mail: janeckova.petra@centrum.cz

Petra Janečková
Miguel Ballesteros

Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU. Vegetační ekologie a správa a analýza evropské databáze fytocenologických snímků z rozličných člověkem narušených míst (EDaSS).

e-mail: miguelballesterosjimenez@gmail.com

Miguel Ballesteros

Externě spolupracují:

Alena Lepší (Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU; sukcese na opuštěných polích, okolní vegetace rybničních ostrůvků na Třeboňsku; cralenka@yahoo.co.uk), Marek Bastl (Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU; vegetační sukcese a obnova na rašeliništích; marek.bastl@prf.jcu.cz), Ivana Jongepierová (ČSOP Bílé Karpaty, CHKO Bílé Karpaty - botanik, jongepierova@nature.cz), Jiří Řehounek (Calla, RehounekJ@seznam.cz), Keith R. Edwards (Katedra Biologie ekosystémů PřF JU, edwards@prf.jcu.cz), Jan Frouz (Ústav pro životní prostředí, PřF UK, frouz@natur.cuni.cz), Lubomír Tichý (Masarykova univerzita Brno, tichy@sci.muni.cz), Magda Jonášová (Ústav systémové biologie a ekologie Akademie věd ČR, jonasova@usbe.cas.cz), Jan Novák (Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie, PřF JU, prouza@prf.jcu.cz), Markéta Hendrychová (Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, hendrychovam@fzp.czu.cz), Chiara Toffolo (vegetační ekologie, analýza databáze sukcesních sérií z rozličných člověkem narušených míst, chiara.toffolo94@gmail.com), Morgan Canevet (vegetační ekologie, regionální směsi semen, morgan.canevet@etu.toulouse-inp.fr)

 

Studenti:

Studenti Bc. stupně: Anna Grambalová, Agáta Hasmanová

Studenti Mgr. stupně: - - - 

Studenti Ph.D. stupně: - - - 

 

Práce aktuálně běžící pod vedením členů naší skupiny:

Bakalářské

GRAMBALOVÁ Anna: Ze země na střechu - botanický průzkum lokality a návrh řešení pro realizaci stavby s biodiverzitní střechou v Karlových Varech. Školitelka: Klára Řehounková

HASMANOVÁ Agáta: Zelené střechy - podpora diverzity stanovišť ve městech? Školitelka: Klára Řehounková

Diplomové

- - - 

Dizertační

FARWA Ume: Plant succession in semi-arid environments in Pakistan. Školitel: Karel Prach

MÜLLEROVÁ Anna: Sukcese vodní a mokřadní vegetace v těžebnách. Školitel: Karel Prach

VÍTOVCOVÁ (Lencová) Kamila: Sukcese vegetace na člověkem narušených stanovištích - vliv faktorů prostředí na průběh sukcese na širších prostorových škálách. Školitel: Karel Prach

 

Úspěšně obhájené práce:

Bakalářské

2020

KOSTOHRYZOVÁ Anna: Obnova vegetace v bývalém vojenském prostoru Milovice. Školitelka: Klára Řehounková

2019

ZAHRADKA Aleš: Kolonizace opuštěných lomů v Českém krasu vybranými cílovými druhy rostlin z okolí. Školitel: Karel Prach

2018

SLABA Michal: Využití mapování biotopů pro stanovení ochranářského potenciálu těžeben: vegetační pohled. Školitelka: Klára Řehounková

2017

PROŠKOVÁ Miloslava: Uchycení vybraných pozdně sukcedních a invazních druhů dřevin na lesnicky rekultivovaných a spontánních posttěžebních stanovištích. Školitelka: Klára Řehounková

2015

MÜLLEROVÁ Anna: Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu Echinocystis lobata. Školitel: Karel Prach

2014

KOTTOVÁ Šárka: Obnova luk na orné půdě v krajinném kontextu. Školitel: Karel Prach

OVSÍKOVÁ (Možná) Barbora: Sukcese dřevin do neobhospodařovaných mokrých luk na Třeboňsku. Školitel: Karel Prach

STRNAD Adam: Možnosti obnovy luk ve vybraném úseku nivy střední Moravy. Školitel: Karel Prach

VITTEK Petr: Samovolná obnova drobných mokřadů na orné půdě. Školitel: Karel Prach

2013

VLKOVÁ Ludmila: Reintrodukce vybraných rašeliništních druhů na vytěžené rašeliniště Soumarský most. Školitel: Karel Prach

2012

EBERMANNOVÁ Petra: Kolonizace zatravněných luk cílovými druhy ve vztahu k jejich výskytu v okolí. Školitel: Karel Prach

2011

BARTOŠOVÁ Alena: Analýza vegetace a růstových parametrů druhu Dryas octopetala na transektu v arktické tundře na Špicberkách. Školitel: Karel Prach

ČERNÁ Ivana: Vliv krajinného kontextu na průběh obnovy bělokarpatských luk. Školitel: Karel Prach

2010

SVĚTLÍKOVÁ Petra: Vegetace teplovodů a uplatnění invazních druhů. Školitel: Karel Prach

ŠTUDENT Vojtěch: Sukcese vegetace na rybničních deponiích ve vztahu ke zdrojům diaspor v okolí. Školitel: Karel Prach

2009

MÁLKOVÁ Lucie: Srovnání spontánně zarostlých a technicky rekultivovaných ploch na Radovesické výsypce na Mostecku. Školitel: Karel Prach

2008

DVOŘÁKOVÁ Helena: Sukcese vegetace na kladenských haldách. Školitel: Karel Prach

CHLUMSKÁ Zuzana: Problematika expanze jasanu v NPR Vyšenské kopce. Školitel: Karel Prach

LABURDOVÁ Jitka: Vegetace lučních pramenišť západočeské zřídelní oblasti. Školitel: Karel Prach

2007

DUDÍKOVÁ Tereza: Sukcese vegetace na výsypkách po těžbě uranu na Příbramsku. Školitel: Karel Prach

KAREŠOVÁ Petra: Spontánní sukcese vegetace v opuštěných lomech v Českém krasu: Porovnání výskytu druhů v lomech a okolí. Školitel: Karel Prach

PALATKOVÁ Ivana: Sukcesní změny na mladém opuštěném poli. Školitel: Karel Prach

VÍTOVCOVÁ (Lencová) Kamila: Spontánní sukcese na mladém opuštěném poli. Školitel: Karel Prach

2006

OPATRNÁ Pavla: Sukcese vegetace na opuštěných železničních tratích. Školitel: Karel Prach

ROLKOVÁ Jana: Vegetační změny v nivě řeky Lužnice během dvou desetiletí. Školitel: Karel Prach

TRNKOVÁ Romana: Sukcese vegetace v opuštěných kamenolomech v oblasti Českomoravské vysočiny. Školitel: Karel Prach

2005

LEŠÁKOVÁ Jana: Produkce a désť semen na experimentálních sukcesních plochách. Školitel: Karel Prach

MICHNOVÁ Radka: Sukcese vegetace na hnědouhelných výsypkách - vliv chemismu substrátu. Školitel: Karel Prach

VANĚČEK Zdeněk: Sukcese vegetace na říčních náplavech vzniklých po povodni roku 2002. Školitel: Karel Prach

VELICHOVÁ Václava: Sukcese vegetace na výsypkách v oblasti Sokolovské hnědouhelné pánve. Školitel: Karel Prach

2004

DRDA Vlastimil: Ekologická studie invazního druhu Sedum hispanicum L.  Školitel: Karel Prach

 

Diplomové

2024

PIXA Jan: Význam kvetoucích travnatých porostů a květnatých pásů ve městech pro vybrané indikační skupiny organismů. Školitelka: Klára Řehounková

ŠPRDLÍKOVÁ Anna: Využití regionální luční směsi pro dosévání chudých travních porostů. Míra narušení travního drnu a uchycování lučních druhů. Školitel: Karel Prach

2021

SLABA Michal: Predikace druhového složení těžeben na základě biotopového mapování okolní krajiny: využití charakteristických druhů vyšších rostlin. Školitelka: Klára Řehounková

2020

PROŠKOVÁ Miloslava: Uplatnění nepůvodních dřevin na narušených stanovištích: vliv stanovištních a krajinných faktorů. Školitelka: Klára Řehounková

ŠÍMOVÁ Štěpánka: Vliv požárů na psamofytní vegetaci. Školitel: Karel Prach

VEJVODOVÁ Kateřina: Dlouhodobé sukcesní změny vegetace na výsypkách po těžbě uranu. Školitelka: Klára Řehounková

2017

HEROVÁ Zdenka: Obnova vegetace revitalizovaného úseku řeky Stropnice. Školitel: Karel Prach

MÜLLEROVÁ Anna: Sukcese vodní a mokřadní vegetace na pískovnách. Školitel: Karel Prach

VITTEK Petr: Spontánní obnova drobných mokřadů na orné půdě. Školitel: Karel Prach

2016

VLKOVÁ Ludmila: Reintrodukce dvou cílových druhů na vytěžené rašeliniště. Školitel: Karel Prach

2015

BARTOŠOVÁ Alena: Dlouhodobé změny vegetace ve vápencových lomech Českého krasu. Školitel: Karel Prach

2013

SVĚTLÍKOVÁ Petra: Impact of local heat leakage on vegetation and participation of non-native species. Školitel: Karel Prach

ŠEBELÍKOVÁ (Schmidtmayerová) Lenka: Spontánní sukcese vs. technická rekultivace na třeboňských pískovnách. Školitel: Karel Prach

2012

DVOŘÁKOVÁ Helena: Vliv okolní vegetace na průběh sukcese na kladenských haldách. Školitel: Karel Prach

2011

MÁLKOVÁ Lucie: Porovnání diverzity spontánně zarostlých a technicky rekultivovaných výsypek na Mostecku. Školitel: Karel Prach

2009

DRDA Vlastimil: Šíření invazního druhu Quercus rubra L. na Třeboňsku a Českobudějovicku. Školitel: Karel Prach

VÍTOVCOVÁ (Lencová) Kamila: Sukcese na zatravněných a spontánně zarostlých polích v Pošumaví: krajinný a detailní pohled. Školitel: Karel Prach

2008

TRNKOVÁ Romana: Faktory ovlivňující průběh sukcese vegetace v opuštěných kamenolomech v oblasti Českomoravské vysočiny. Školitel: Karel Prach

2007

KRESÁČ Martin: Experimentální iniciální stádia sukcese na různých substrátech: analýza pokryvnosti rostlin, vybraných půdně biologických charakteristik a jejich vzájemného vztahu. Školitel: Karel Prach

VLACHOVSKÁ Anna: Iniciální stádia sukcese na odlišných substrátech. Vývoj vegetace a semenné banky na experimentálních plochách. Školitel: Karel Prach

2006

KOPTÍK Jiří: Změny vegetace ve východní výtopě rybníka Rožmberka v posledních dvaceti letech a jejich časový a prostorový kontext - studie s využitím vegetačního mapování a GIS. Školitel: Karel Prach

 

Rigorózní

2019

ROTTENBORN Jan: Historický vývoj a vegetační změny nivy dolního úseku řeky Labe. Školitel: Karel Prach

 

Dizertační

2019

ŠEBELÍKOVÁ Lenka: Přírodě blízka obnova vs. technická rekultivace těžbou narušených míst na různé prostorové škále. Školitelka: Klára Řehounková

2014

KABRNA Martin: Praktické možnosti uplatnění přírodních obnovních procesů při rekultivaci krajiny po povrchové těžbě uhlí. Školitel: Karel Prach - externí (FŽP ČZU, Praha)

2012

ČEJKOVÁ Alžběta: Dendrochronologie vybraných autochtonních dřevin na gradientech prostředí. Školitel: Karel Prach

JÍROVÁ Alena: Vegetation succession in old fields at broad landscape scales. Školitel: Karel Prach

2010

POSPÍŠILOVÁ (Konvalinková) Petra: Spontaneous vegetation succession in mined peatlands. Školitel: Karel Prach

2008

BASTL Marek: Ekologie borovice blatky (Pinus rotundata LINK) ve vztahu k regeneraci blatkových borů. Školitel: Karel Prach

2007

BUFKOVÁ Ivana: Relationships between vegetation and environment within a montane floodplain. Školitel: Karel Prach

JONÁŠOVÁ Magdalena: Natural regeneration and Vegetation Changes in Disturbed Norway Spruce Forests. Školitel: Karel Prach

NOVÁK Jan: Spontánní sukcese v lomech Českého středohoří. Školitel: Karel Prach

ŘEHOUNKOVÁ Klára: Variability of spontaneous vegetation succession in disused gravel-sand pits: importance of environmental factors and surrounding vegetation. Školitel: Karel Prach

2006

ZEMEK František: Geographical information systems and remote sensing in ecosystem and landscape assessment. Školitel: Karel Prach