Pastva velkých býložravců v opuštěných vojenských prostorech

Milovická obora Opuštěné vojenské prostory v České republice postupně zarůstají a z krajiny tak mizí řada vzácných druhů rostlin a živočichů, které jsou vázané na velkoplošná a málo eutrofizovaná otevřená stanoviště. Pro zachování těchto druhů je vhodné zpomalit či blokovat sukcesi, tedy zarůstání dřevinami a vytvořit pestrou a dynamickou mozaiku. A právě taková podmínky dokázala svou činností vytvořit armáda. Po jejím odchodu je třeba nalézt náhradní způsob péče o krajinu, který představuje kombinace různých managementovýchzásahů. Vhodným opatřením je pastva velkých býložravců.

Do vojenského prostoru v Milovicích a v CHKO Podyjí na Mašovické střelnici a vřesovišti Havraníky jsou postupně vypouštěny divocí exmoorští koně, případně i v kombinaci s pratury a zubry. Přítomnost velkých kopytníků byla po tisíce let zdrojem spousty drobných narušení, jež udržovala jemnou krajinnou mozaiku. Jedná se o extenzivní pastvu, která podporuje pestrost biotopů a tedy i vhodné podmínky pro řadu organismů. Taková pastva je v přímém protikladu s pastvou intenzivní, která v současné krajině převažuje a vede k homogenizaci prostředí a ústupu druhů.

Na obou územích spásaných velkými býložravci byly založeny experimentální plochy, které nám umožnují vyhodnotit vliv pastvy na cílové druhy rostlin, tedy návratu a rozšíření kvetoucích bylin a potlačení nežádoucích ruderálních druhů a konkurenčních trav. Cílem výzkumu je také vyhodnocení rychlosti obnovy degradovaných porostů směrem k ochranářsky cenným suchým trávníkům a ústupu dřevin.

Podyjí: zakládání trvalých plochPastva Exmoorských koní v bývalém VVP MilovicePodyjí: sledování vegetace dronem