Pro studenty a zájemce o studium

Nabízené diplomové práce Výuka

Nabídka bakalářských, magisterských, doktorandských a postdockých prací (popularizační letáček ke stažení zde):

 • Aktuálně!!! Květnaté pásy v městském prostředí, letáček zde

  - zakládání nových a sledování již založených květnatých pásů, městská ekologie.
  Školitel: Klára Řehounková (klara.rehounkova@gmail.com)

 • Obnova travních porostů na orné půdě

  (vliv doby zatravnění, vegetace v okolí (průnik nevysetých druhů z okolí), kvantifikace úspěšnosti vysetých druhů aj.).
  Školitel: K. Prach (prach@prf.jcu.cz), konzultantka: I. Jongepierová

 • Sukcese vegetace na opuštěných polích

  (sukcesní změny, vliv okolní vegetace na průběh sukcese na konkrétním poli, manipulování sukcese k žádoucímu cíli - experimentální výsevy, odstraňování některých druhů, apod.).
  Školitel: K. Prach (prach@prf.jcu.cz)

 • Spontánní obnova mokřadů na orné půdě

  Školitel: K. Prach (prach@prf.jcu.cz)

 • Sukcese vegetace na různých, těžbou narušených místech

  V různých oblastech státu se nacházejí rozmanitá, těžbou narušená místa, jako jsou lomy, rozmanité výsypky, pískovny, štěrkovny, lomy, rašeliniště aj. Pakliže existují různě stará, stanovištními faktory však srovnatelná sukcesní stadia, je cenné je popsat a zrekonstruovat tak sukcesní vývoj. Takové práce mají většinou i aplikovatelné výstupy, použitelné při rekultivacích a obecně v ekologii obnovy.
  Školitelé: K. Prach (prach@prf.jcu.cz), K. Řehounková (klara.rehounkova@gmail.com)

 

Pracovní skupina spravuje databázi sukcesních snímků (více na samostatné záložce DASS), která obsahuje téměř 3 tis. fytocenologických snímků z různých člověkem ovliněných míst. Z takto velkého souboru dat lze vybrat a zkoumat mnoho dílčích otázek podle přání a tužeb studenta.

 

Práce aktuálně běžící pod vedením členů naší skupiny:

 • Bakalářské

  KOSTOHRYZOVÁ Anna: Obnova vegetace v bývalém vojenském prostoru Milovice. Školitelka: Klára Řehounková

  ZAHRADKA Aleš: Kolonizace opuštěných lomů v Českém krasu vybranými cílovými druhy rostlin z okolí. Školitel: Karel Prach

 • Diplomové

  PROŠKOVÁ Miloslava: Uplatnění nepůvodních dřevin na narušených stanovištích: vliv stanovištních a krajinných faktorů. Školitelka: Klára Řehounková

  SLABA Michal: Predikace druhového složení těžeben na základě biotopového mapování okolní krajiny: využití charakteristických druhů vyšších rostlin. Školitelka: Klára Řehounková

  ŠÍMOVÁ Štěpánka: Vliv požárů na psamofytní vegetaci. Školitel: Karel Prach

  VEJVODOVÁ Kateřina: Dlouhodobé sukcesní změny vegetace na výsypkách po těžbě uranu. Školitelka: Klára Řehounková

 • Dizertační

  HORÁČKOVÁ (Entová) Martina: Role semenné banky a semenného deště v ekologické obnově lokalit po těžbě. Školitel: Karel Prach - externí (PřF UK, Praha)

  MÜLLEROVÁ Anna: Sukcese vodní a mokřadní vegetace v těžebnách. Školitel: Karel Prach

  ROTTENBORN Jan: Historický vývoj a vegetační změny nivy dolního úseku řeky Labe. Školitel: Karel Prach

  VÍTOVCOVÁ Kamila: Sukcese vegetace na člověkem narušených stanovištích - vliv faktorů prostředí na průběh sukcese na širších prostorových škálách. Školitel: Karel Prach

Úspěšně obhájené práce:

 • Bakalářské

  2018

  SLABA Michal: Využití mapování biotopů pro stanovení ochranářského potenciálu těžeben: vegetační pohled. Školitelka: Klára Řehounková

  2017

  PROŠKOVÁ Miloslava: Uchycení vybraných pozdně sukcedních a invazních druhů dřevin na lesnicky rekultivovaných a spontánních posttěžebních stanovištích. Školitelka: Klára Řehounková

  2015

  MÜLLEROVÁ Anna: Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu Echinocystis lobata. Školitel: Karel Prach

  2014

  KOTTOVÁ Šárka: Obnova luk na orné půdě v krajinném kontextu. Školitel: Karel Prach

  OVSÍKOVÁ (Možná) Barbora: Sukcese dřevin do neobhospodařovaných mokrých luk na Třeboňsku. Školitel: Karel Prach

  STRNAD Adam: Možnosti obnovy luk ve vybraném úseku nivy střední Moravy. Školitel: Karel Prach

  VITTEK Petr: Samovolná obnova drobných mokřadů na orné půdě. Školitel: Karel Prach

  2013

  VLKOVÁ Ludmila: Reintrodukce vybraných rašeliništních druhů na vytěžené rašeliniště Soumarský most. Školitel: Karel Prach

  2012

  EBERMANNOVÁ Petra: Kolonizace zatravněných luk cílovými druhy ve vztahu k jejich výskytu v okolí. Školitel: Karel Prach

  2011

  BARTOŠOVÁ Alena: Analýza vegetace a růstových parametrů druhu Dryas octopetala na transektu v arktické tundře na Špicberkách. Školitel: Karel Prach

  ČERNÁ Ivana: Vliv krajinného kontextu na průběh obnovy bělokarpatských luk. Školitel: Karel Prach

  2010

  SVĚTLÍKOVÁ Petra: Vegetace teplovodů a uplatnění invazních druhů. Školitel: Karel Prach

  ŠTUDENT Vojtěch: Sukcese vegetace na rybničních deponiích ve vztahu ke zdrojům diaspor v okolí. Školitel: Karel Prach

  2009

  MÁLKOVÁ Lucie: Srovnání spontánně zarostlých a technicky rekultivovaných ploch na Radovesické výsypce na Mostecku. Školitel: Karel Prach

  2008

  DVOŘÁKOVÁ Helena: Sukcese vegetace na kladenských haldách. Školitel: Karel Prach

  CHLUMSKÁ Zuzana: Problematika expanze jasanu v NPR Vyšenské kopce. Školitel: Karel Prach

  LABURDOVÁ Jitka: Vegetace lučních pramenišť západočeské zřídelní oblasti. Školitel: Karel Prach

  2007

  DUDÍKOVÁ Tereza: Sukcese vegetace na výsypkách po těžbě uranu na Příbramsku. Školitel: Karel Prach

  KAREŠOVÁ Petra: Spontánní sukcese vegetace v opuštěných lomech v Českém krasu: Porovnání výskytu druhů v lomech a okolí. Školitel: Karel Prach

  PALATKOVÁ Ivana: Sukcesní změny na mladém opuštěném poli. Školitel: Karel Prach

  VÍTOVCOVÁ (Lencová) Kamila: Spontánní sukcese na mladém opuštěném poli. Školitel: Karel Prach

  2006

  OPATRNÁ Pavla: Sukcese vegetace na opuštěných železničních tratích. Školitel: Karel Prach

  ROLKOVÁ Jana: Vegetační změny v nivě řeky Lužnice během dvou desetiletí. Školitel: Karel Prach

  TRNKOVÁ Romana: Sukcese vegetace v opuštěných kamenolomech v oblasti Českomoravské vysočiny. Školitel: Karel Prach

  2005

  LEŠÁKOVÁ Jana: Produkce a désť semen na experimentálních sukcesních plochách. Školitel: Karel Prach

  MICHNOVÁ Radka: Sukcese vegetace na hnědouhelných výsypkách - vliv chemismu substrátu. Školitel: Karel Prach

  VANĚČEK Zdeněk: Sukcese vegetace na říčních náplavech vzniklých po povodni roku 2002. Školitel: Karel Prach

  VELICHOVÁ Václava: Sukcese vegetace na výsypkách v oblasti Sokolovské hnědouhelné pánve. Školitel: Karel Prach

  2004

  DRDA Vlastimil: Ekologická studie invazního druhu Sedum hispanicum L.  Školitel: Karel Prach

 • Diplomové

  2017

  HEROVÁ Zdenka: Obnova vegetace revitalizovaného úseku řeky Stropnice. Školitel: Karel Prach

  MÜLLEROVÁ Anna: Sukcese vodní a mokřadní vegetace na pískovnách. Školitel: Karel Prach

  VITTEK Petr: Spontánní obnova drobných mokřadů na orné půdě. Školitel: Karel Prach

  2016

  VLKOVÁ Ludmila: Reintrodukce dvou cílových druhů na vytěžené rašeliniště. Školitel: Karel Prach

  2015

  BARTOŠOVÁ Alena: Dlouhodobé změny vegetace ve vápencových lomech Českého krasu. Školitel: Karel Prach

  2013

  SVĚTLÍKOVÁ Petra: Impact of local heat leakage on vegetation and participation of non-native species. Školitel: Karel Prach

  ŠEBELÍKOVÁ (Schmidtmayerová) Lenka: Spontánní sukcese vs. technická rekultivace na třeboňských pískovnách. Školitel: Karel Prach

  2012

  DVOŘÁKOVÁ Helena: Vliv okolní vegetace na průběh sukcese na kladenských haldách. Školitel: Karel Prach

  2011

  MÁLKOVÁ Lucie: Porovnání diverzity spontánně zarostlých a technicky rekultivovaných výsypek na Mostecku. Školitel: Karel Prach

  2009

  DRDA Vlastimil: Šíření invazního druhu Quercus rubra L. na Třeboňsku a Českobudějovicku. Školitel: Karel Prach

  VÍTOVCOVÁ (Lencová) Kamila: Sukcese na zatravněných a spontánně zarostlých polích v Pošumaví: krajinný a detailní pohled. Školitel: Karel Prach

  2008

  TRNKOVÁ Romana: Faktory ovlivňující průběh sukcese vegetace v opuštěných kamenolomech v oblasti Českomoravské vysočiny. Školitel: Karel Prach

  2007

  KRESÁČ Martin: Experimentální iniciální stádia sukcese na různých substrátech: analýza pokryvnosti rostlin, vybraných půdně biologických charakteristik a jejich vzájemného vztahu. Školitel: Karel Prach

  VLACHOVSKÁ Anna: Iniciální stádia sukcese na odlišných substrátech. Vývoj vegetace a semenné banky na experimentálních plochách. Školitel: Karel Prach

  2006

  KOPTÍK Jiří: Změny vegetace ve východní výtopě rybníka Rožmberka v posledních dvaceti letech a jejich časový a prostorový kontext - studie s využitím vegetačního mapování a GIS. Školitel: Karel Prach

 • Dizertační

  2019

  ŠEBELÍKOVÁ Lenka: Přírodě blízka obnova vs. technická rekultivace těžbou narušených míst na různé prostorové škále. Školitelka: Klára Řehounková

  2014

  KABRNA Martin: Praktické možnosti uplatnění přírodních obnovních procesů při rekultivaci krajiny po povrchové těžbě uhlí. Školitel: Karel Prach - externí (FŽP ČZU, Praha)

  2012

  ČEJKOVÁ Alžběta: Dendrochronologie vybraných autochtonních dřevin na gradientech prostředí. Školitel: Karel Prach

  JÍROVÁ Alena: Vegetation succession in old fields at broad landscape scales. Školitel: Karel Prach

  2010

  POSPÍŠILOVÁ (Konvalinková) Petra: Spontaneous vegetation succession in mined peatlands. Školitel: Karel Prach

  2008

  BASTL Marek: Ekologie borovice blatky (Pinus rotundata LINK) ve vztahu k regeneraci blatkových borů. Školitel: Karel Prach

  2007

  BUFKOVÁ Ivana: Relationships between vegetation and environment within a montane floodplain. Školitel: Karel Prach

  JONÁŠOVÁ Magdalena: Natural regeneration and Vegetation Changes in Disturbed Norway Spruce Forests. Školitel: Karel Prach

  NOVÁK Jan: Spontánní sukcese v lomech Českého středohoří. Školitel: Karel Prach

  ŘEHOUNKOVÁ Klára: Variability of spontaneous vegetation succession in disused gravel-sand pits: importance of environmental factors and surrounding vegetation. Školitel: Karel Prach

  2006

  ZEMEK František: Geographical information systems and remote sensing in ecosystem and landscape assessment. Školitel: Karel Prach