Projekty a granty                                                                                                                                                       

Probíhající:

19-15031S Obnova biodiverzity narušených rašelinišť jako základ pro obnovu jejich budoucích ekosystémových funkcí a služeb (Restoring biodiversity of disturbed peatlands as a basis for restoration of their future ecosystem functions and services), 2019-2021, řešitel: Karel Prach

17-09979S Faktory determinující sukcesi vegetace v měřítku České Republiky (Factors determining vegetation succession at the country scale), 2017-2019, řešitelka: K. Řehounková

Ukončené:                                                                                                                                                                                                         

7AMB17DE017 Založení druhově bohatých lemů a květnatých pásů v agrární a urbánní krajině - optimalizace metod na podporu biodiverzity (Establishment of species-rich field margins and wildflower strips in rural and urban areas - optimization of methods for biodiversity enhancement) - 172 tis., 2017-2018, řešitel: K. Prach

P505-11-0256 Sukcese vegetace na širokých škálách prostředí - meta-analýzy dat s využitím v teorii i praxi (Vegetation succession over broad environmental gradients - meta-analyses of data for theoretical and practical outputs) - 3010 tis., 2011-2014, řešitel: K. Prach

P504-10-0501 Spontánní a řízená sukcese při obnově suchých trávníků na orné půdě (Spontaneous and assisted processes in dry grasslands restored on arable land) – 2594 tis., 2010-2014, řešitel: K. Prach

IAA600050702 Sukcese vegetace na antropogenních stanovištích: variabilita v krajinném měřítku, 1923 tis., 2007-2010, řešitel: K. Prach

GA206/02/0617 Faktory ovlivňující sukcesi na narušených stanovištích: zdroje diaspor vs. stanovištní podmínky, 1995 tis., 2002-2004, řešitel: K. Prach

GA526/00/1442 Vagetační dynamika, živiny a obnova aluviálních luk, 1488 tis., 2000-2002, řešitel: K. Prach

GA/206/97/0077 Biogeografické vztahy, diverzita a možnosti regenerace středoevropských blatkových rašelinišť, 2466 tis., 1997-1999, řešitel: K. Prach

ZZ/610/4/97 Výzkum sukcesních pochodů v opuštěných těžebnách hornin, zejména vápenců a čedičů, ve zvlášť chráněných územích a opuštěných zemědělsky využívaných plochách, 930 tis. 1997-1999, řešitel: K. Prach

GA206/94/0359 Lze předpovídat směr a rychlost ekologické sukcese? (Teoretické a praktické implikace), 553 tis., 1994-1996, řešitel: K. Prach

DBU 91-0041-AZ26858-33/2 Bilaterální Česko-německý projekt Utilisation of near-natural re-vegetation methods in restoration of surface-mined land - principles and practices of ecological restoration, řešitelka: K. Řehounková

61-21210129 The 8th European Conference on Ecological Restoration: a chance for the Visegrad countries - 10 tis. euro, 2012