EDaSS - Evropská databáze sukcessních sérií

Studium sukcese, tedy postupné směny druhů po disturbanci, může přispět k řešení současných problémů týkajících se ztráty biologické rozmanitosti, změny klimatu, invazních druhů a ekologické obnovy. Výsledky jedné konkrétní studie lze okamžitě využít pro místní projekty obnovy, ale systematické srovnání studií napříč biotopy a na větší časoprostorové škále může umožnit extrapolaci těchto výsledků, formulaci nových teoretických principů a usměrňovat úsilí o obnovu.

Srdečně vás zveme, abyste přispěli svými sukcesními daty do Evropské databáze sukcesních sérií (EDaSS). Naším cílem je shromáždit existující sukcesní data o změnách vegetace po disturbanci (těžba, opuštění orné půdy, mýcení lesů, požáry, sesuvy půdy, duny, obnažená dna, ústup ledovců atd.). Syntéza na více úrovních a metaanalýza nám mohou umožnit identifikovat celkové trendy v sukcesi a posoudit úspěšnost obnovy.

Pracovní skupina ekologie obnovy již dala dohromady unikátní datový soubor z mnoha člověkem narušených míst v různých zeměpisných šířkách v Evropě pokvývající různé biomy. Rozšiřujeme tuto sukcesní databázi a srdečně vás zveme ke spolupráci a sdílení našeho úsilí.

Typy disturbancí

Těžební aktivity Opuštěná pole
Sukcese po požárech Mýtiny
Silniční okraje Seusuvy půdy
Sukcese po ústupu ledovce Písečné přesypy
Obnažená dna jezer Další jsou vítány

Požadavky na data k zařazení do databáze:

Vegetační data o pokryvnosti druhů zachycující sukcesní sérii trvající alespoň 10 let, a zároveň nejvýše 5 let od narušení. 

V úvahu je brána výhradně spontánní sukcese bez dalšího zřejmého narušování nebo následného managementu (tzn. žádná pastva, výsevy, výsadby, překrytí svrchní vrstvou půdy, apod.). 

Data z trvalých ploch nebo transektů (sledování vícekrát v čase) nebo chronosekvencí (pokrývající více méně souvislou časovou periodu), zaznamenané na plochách o velikosti nejlépe 5x5 m (jiné velikosti mohou být také zahrnuty, např. 2x2 - 20x20 m).

  Přispěvatelé:

  Budou spoluautory alespoň prvního článku, ve kterém budou využita jejich data

  Budou za předpokladu podstatného přispění spoluautory i dalších článků

  Budou v dalších publikacích vždy citování

  Kontakt:

  Prosím, neváhejte nás kontaktovat ohledně dalších informací týkajících se databáze. 

   

  Správce databáze

  Miguel Ballesteros: miguelballesterosjimenez@gmail.com

  Hlavní řešitelé

  Klára Řehounková: klara.rehounkova@gmail.com

  Karel Prach: prach@prf.jcu.cz