Přírodě blízká obnova na konferenci v Bruselu

Minulý týden se v Bruselu konala konference nazvaná Nalezení rovnováhy mezi ochranou biodiverzity a těžebními aktivitami, kterou pořádala Evropská komise. Hlavním cílem konference bylo doplnit směrnice Evropské komise o nerostném průmyslu a Natuře 2000 a poskytnout podklady pro realizaci opatření Akčního plánu. Do panelu Biodiverzita území po těžbě surovin byla jako jeden z řečníků pozvána Klára Řehounková, která ve svém příspěvku ukázala účinnost ekologické obnovy na post-těžebních lokalitách v republikovém i globálním měřítku. Klára zastupovala nejen naši skupinu, ale také Evropskou Společnost pro ekologickou obnovu (SER Europe). Setkání s řadou lidí z různých oborů, kterých se těžba surovin dotýká, jasně ukázalo zájem o efektivní a ekonomicky výhodnou obnovu těžbou narušených území.

Naše studentky byly oceněny v soutěži Jihočeská ratolest!

 Soutěž projektů na ochranu životního prostředí Jihočeská ratolest organizuje spolek Krasec a Jihočeský kraj. Jejím cílem je přispět ke zlepšení životního prostředí a informovanosti o něm v Jihočeském kraji, ocenit a propagovat kvalitní projekty hodné následování a inspirativní diplomové práce. Naše studentky Anička Müllerová a Míla Prošková se přihlásily do 7. ročníku Jihočeské ratolesti do kategorie D: Bakalářské a diplomové práce. Jejich kvalitní práce byla oceněna a to tak, že Anička s její diplomovou prací: Sukcese vodní a mokřadní vegetace na pískovnách skončila na 2. místě a Míla se svojí bakalářkou: Uchycení vybraných pozdně sukcesních a nepůvodních druhů dřevin na lesnicky rekultivovaných a spontánních posttěžebních stanovištích skončila na děleném čtvrtém místě.

Holkám moc gratulujeme a přejeme jim, aby je jejich práce i nadále těšila a bavila a přinášela jen samé kvalitní výsledky!

Jen pro doplnění - není to poprvé co v této soutěži naši studenti bodují! Například minulý rok v této kategorii zvítězila naše odbornice na obnovu rašelinišť Lída Vlková. Proto neváhejte a příští rok se soutěže zůčastněnte třeba také.

 

Zajímavé čtení do podzimních sychravých dnů.

Najděte chvilku času a přečtěte si zajímavý článek Radomíra Dohnala, jež zpovídal Jirku Řehounka na téma rekultivací a málo využívané ekologické obnovy. Odkaz na článek je zde.

Němečtí kolegové z Hochschule Anhalt na návštěvě u nás!

V září jsme pozvali německé kolegy, zabývající se květnatými pásy a zvyšováním diverzity rostlin i hmyzu v agrární krajině, k nám do Českých Budějovic. Studenti, kteří mají německý projekt na starosti, u nás byli 6, respektive 17 dní.

Thomas Stahl a Heiner Hensen zpracovávají výsledky sledování květnatých pásů v Německu zejména pomocí GIS, ale zároveň vedou i celou terénní kampaň na sběr dat ze založených květnatých pásů. Ti se u nás zdrželi 6 dní. Kdežto Annika Schmidt a Michael Jung strávili v Českých Budějovicích 17 dní. V rámci německého projektu mají na starosti také terénní práce při sběru dat, zároveň ale i celé jejich vyhodnocení. Němečtí kolegové, podobně jako my v Českých Budějovicích, nesledují pouze vegetaci, ale i hmyz a dokonce i ptáky, kteří z kvetoucích pásů benefitují. "Práce německých kolegů je pro nás velmi inspirující, nejen navrženými květnatými směsmi, ale i obrovským rozsahem pásů a úspěšností vyjednávání se zemědělci a zůčastněnými osobami. Kolegové letos sledovali přes 60 založených květnatých pásů, čítajících desítky hektarů!" potvrdila Lenka Šebelíková, která mnoho německých pásů navštívila. "Jejich objektivní pohled na námi založené pásy nám velmi pomohl, mohli jsme konzultovat složení směsí, ale i následnou údržbu pásů."  doplnila Lenka.

"Situace v Německu je v tomto ohledu samozřejmě mnohem příznivější než je zatím u nás. Zakládání květnatých pásů je dokonce podporováno státními dotacemi. Pevně věřím, že i u nás se situace pohne dopředu a časem se podaří prosazovat květnaté pásy podporující diverzitu do městské zeleně a třeba i ve větších plochách do zemědělské krajiny" doplnil řešitel česko-německého projektu Karel Prach.

Snažili jsme se připravit kolegům bohatý program - mimo návštěv všech našich květnatých pásů jsme se snažili je inspirovat i naší bohatou činností v rámci ekologie obnovy, a to se myslím podařilo.

Stáž německých kolegů u nás a naše červnová návštěva v Německu byla hrazena z projektu "7AMB17DE017 - Založení druhově bohatých lemů a květnatých pásů v agrární a urbánní krajině -  optimalizace metod na podporu biodiverzity", který zprosředkovává v rámci mobilit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Tisková zpráva o zbytečných rekultivacích...

Vyšla nová tisková zpráva o využívání spontánní, nebo řízené sukcese v těžebnách...více si můžete přečíst zde.

< 1 ... 8 9 10 11 12 ... 23 >