Ekologie obnovy na Dni otevřených dveří

V pátek 12.1.2017 proběhl na Přírodovědecké fakultě JU Den otevřených dveří. Naše skupina na něm prezentovala svoji činnost, která, jak můžete vidět na fotce, je velmi různorodá. Doufáme, že jsme zájemce o studium na naší fakultě zaujali a že se s některými z nich setkáme v příštích letech jako s našimi studenty.

Nový kurz Kláry Řehounkové - Urbánní ekologie

V letním semestru 2017/2018 poběží nový kurz URBÁNNÍ EKOLOGIE  KBO/146 (1 x týdně dvouhodinová přednáška), znovu bude vypsán až v roce 2020. Součástí kurzu bude exkurze s praktickou ukázkou projektů na podporu biodiverzity realizovaných v urbánní krajině (1 denní). Kurz volně navazuje na Ekologii obnovy I a II. Jejich absolvování je doporučené, ale kurz je možné si zapsat i bez něj. Tak neváhejte a zapisujte!

Témata přednášek:

(1) Úvod - vysvětlení základních pojmů, konceptů městské ekologie, vznik a specifika oboru

(2) Abiotické podmínky- klima, půda, hydrologie, problematika znečištění prostředí

(3) Biotické podmínky-charakteristiky flóry a fauny v urbánním prostředí, procesy ovlivňující biodiverzitu

(4) Biotické podmínky  - vztahy mezi člověkem a organismy v městském prostředí, nepůvodní druhy

(5) Urbánní stanoviště – struktura, mozaikovitost a fragmentace městské krajiny, zonace

(6) Průmyslové areály

(7) Silnice, železnice a ostatní liniové stavby

(8) Městská zeleň- solitérní stromy, parky, zahrady, hřbitovy, lesy

(9) Vodní toky a vodní plochy ve městech

(10) Ochrana biodiverzity ve městech

(11) Socioekonomické a estetické aspekty v územním plánování

(12) Prezentace návrhů obnovy (příprava konkrétního projektu, návrh dílčích opatření pro vybraný typ městského prostředí)

Přejeme krásné Vánoce i celý příští rok

Děkujeme všem kolegům a spolupracovníkům za obrovský kus práce, kterou jsme tento rok udělali. Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a neutuchající nadšení v novém roce.

Neleníme ani v adventním čase

Ani mrazivé počasí nás nemůže odradit od výjezdů do terénu. Tentokrát jsme navštívili těžebnu vltavínů Hrbov. Ačkoliv má být velká část těžebny zrekultivována na hospodářský les, některé vodní a mokřadní plochy a jejich okolí budou ponechány přirozenému vývoji. Těší nás, že se zde našlo místo pro spontánní obnovu, ale i to, že majitel těžební firmy projevil zájem o spolupráci s námi.

Listopadové konferenční inspirování

Listopad je plný konferencí a přednášek. Ve dnech 23. - 24. 11. se naše studentka Anička Müllerová se svou prezentací "Sukcese vodní a mokřadní vegetace na pískovnách" zúčastnila 9. ročníku konference Kostelecké inspirování pořádané Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Cílem této akce je výměna zkušeností a navázání kontaktů mezi studenty biologických a environmentálních oborů.

Hned nato se ve dnech 25. - 26. 11. konala konference České botanické společnosti na téma Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy. Této konference se zúčatnila velká část naší skupiny, včetně externích spolupracovníků. Konference tak kromě podnětných a zajímavých příspěvků poskytla i místo pro shledání se s našimi kolegy.

(Zdroj fotografií: Oficiální fotografie pořadatelů obou akcí; vlastní foto Aničky Müllerové)

< 1 ... 7 8 9 10 11 ... 23 >