Seminář "Přírodě blízká péče o městskou zeleň" pro úředníky, tentokrát v Pardubicích

Klára Řehounková z naší skupiny Ekologie obnovy se spolu s několika našimi blízkými spolupracovníky zúčastnila 28. února semináře na téma Přírodě blízká péče o městskou zeleň v Pardubicích. Obdobný seminář proběhl úspěšně již na podzim minulého roku v Praze


Městská krajina se stává útočištěm pro mnoho ohrožených i běžných druhů rostlin a živočichů. Proto je důležité vypořádat se s celou řadou otázek, mezi něž patří například: Jak podpořit ohrožené druhy ve městě? Jak vytvořit esteticky zajímavá stanoviště, která budou zároveň cenná pro ochranu přírody?

 

Tento seminář byl uspořádán sdružením Calla ve spolupráci s Pardubickým krajem. Klára přednesla příspěvky na téma květnatých pásů ve městě a možnosti stavby vlastní písečné duny. Na závěr seznámila zúčastněné úředníky o řadě příkladů dobré praxe z celého světa. Na semináři dále zazněly prezentace o trávnících a vodě ve městech od Miloně Jirků. Tématu stromů a jejich ochraně a funkcím jako vhodného prostředí pro řadu druhů hmyzu se věnovali Jiří Řehounek, Lukáš Čížek a Jiří Rom.


Diskuze s úředníky a dalšími účastníky semináře byla velmi rozsáhlá a je vidět, že zájem o téma městské zeleně je velký a toto téma je velmi aktuální, nicméně dostatečné informace zatím chybějí.

 

Květnaté pásy – Guidelines

Jedním z výsledků naší spolupráce s našimi německými kolegy z Hochschule Anhalt v Bernburgu jsou praktické rady pro zakládání květnatých pásů v agrární krajině a městském prostředí. Dokument je ke stažení (prozatím v anglické verzi) v sekci Pro veřejnost – ke stažení.

Tato spolupráce bylo podpořena z projektu MŠMT 7AMB17DE017 "Založení druhově bohatých lemů a květnatých pásů v agrární a urbánní krajině - optimalizace metod na podporu biodiverzity".

Ekologie obnovy opět na Dni otevřených dveří

V pátek 18.1.2019 proběhl na Přírodovědecké fakultě JU Den otevřených dveří. Naše pracovní skupina na něm prezentovala nejen obor ekologie obnovy, ale i vlastní vědeckou a praktickou činnost. Profesor Karel Prach a naše studentka Anička Müllerová připravili pro zájemce o studium dvě přednášky a exkurzi po fakultní zahradě.  Doufáme, že jsme svým příspěvkem zaujali a s některými posluchači se v příštích letech setkáme jako s našimi studenty.

 

Kurz Ekologie obnovy II - Ekologická obnova

Kurz Ekologie obnovy II - Ekologická obnova (KBO 447) je v letním semestru po dvou letech zpátky! Je zaměřen na postindustriální stanoviště - zejména nejrůznější druhy těžeben a bude prakticky orientovaný - součástí jsou exkurze a vytvoření praktického projektu obnovy. Absolvování kurzu Ekologie obnovy I je výhodou, ale nikoliv podmínkou. Tak neváhejte a zapisujte, příště poběží až v roce 2021!

Témata přednášek:

(1) Úvod - vysvětlení základních pojmů, typy obnovy, rekultivační plán, projekt obnovy - biologické ideály vs. praktické aplikace; návaznosti na kurz KBO 420

(2) Obnova vybraných typů antropogenních stanovišť (zejména těžbou narušená stanoviště, dopravní náspy a zářezy, vojenské prostory) - detailní prezentace konkrétních příkladů v ČR a porovnání se světem

(3) Ochranářský management vybraných cílových druhů, skupin a společenstev

(4) Legislativní a socioekonomické aspekty obnovy - legislativní rámec, rozhodovací procesy, sociální a ekologická udržitelnost projektů, náklady a přínosy různých typů obnovy

(5) Prezentace návrhů obnovy pro jednu vybranou lokalitu (příprava konkrétního projektu obnovy, návrh dílčích opatření v rámci společného projektu obnovy předem vybrané lokality)

 

Ohlédnutí za vegetační sezónou

Vegetační sezóna je sice již dávno za námi, my bychom si ale rádi připomněli, co všechno jsme během letošního horkého léta stihli. A bylo toho opravdu hodně!

Červen

Na začátku června proběhlo již tradiční osnímkování keškových pískoven následované ještě tradičnějším výjezdem na Váté písky u Bzence. Tam jsme za pomoci našich bělokarpatských kolegů osnímkovali plochy obnovené strháváním travního drnu a spáleniště v Bzenecké důbravě. Ani jsme si nestačili vydechnout a čekal nás další výjezd, tentokrát do Milovic. Tam se v příštích letech bude rozšiřovat pastva velkých býložravců na opuštěné pole a my jsme dostali příležitost sledovat vývoj vegetace pasených a nepasených ploch. Na některé plochy jsme pak později v sezóně přenášeli posekanou biomasu z blízké druhově bohaté lokality a jsme velice zvědaví na výsledek. Po návratu ze středních Čech jsme ještě osnímkovali naše květnaté pásy v městském parku Stromovka a v kampusu naší fakulty a den nato jsme vyráželi na stáž k našim Německým kolegům. Během našeho pobytu jsme pomáhali s vegetačním průzkumem druhově bohatých květnatých pásů, které na svých polích zakládají zemědělci a naši němečtí kolegové je v rámci svého projektu sledují.

Červenec

Krátce po našem návratu z Německa nás na oplátku přijely navštívit naše německé kolegyně, Sabine Tischew a Anita Kirmer, aby si zde prohlédly pásy, které jsme zakládali v městské krajině a prodiskutovaly s námi výsledky našeho společného projektu. Poté nás čekala návštěva našeho oblíbeného lomu Kosov u Jihlavy, kde jsme po tři sezóny sledovali vliv poloparazitické rostliny kokrhele luštince na třtinu křovištní. Konec července byl pak již tradičně věnován snímkování trvalých ploch na pískovně Cep II, kde jsme navzdory letošnímu suchému a horkému létu zažili déšť!

Srpen

V srpnu jsme u nás přivítali další dva naše německé kolegy, kteří nám pomohli s vegetačním průzkumem námi založených květnatých pásů a měli možnost krátce navštívit i některé naše sukcesní plochy. V srpnu jsme také pokračovali ve sledování trvalých ploch na pískovně Cep II a na tzv. šachovnici - ploše pro experimentální obnovu suchých trávníků.

Září

Sezónu jsme pak zakončili exkurzemi pro studenty z Lille po zajímavých lokalitách na Třeboňsku a na Šumavě a jako třešničku na dortu jsme si ponechali osnímkování ostrůvku na pískovně Cep II, kde již čtvrtým rokem proběhla pastva oveček.

Jak je vidět, v sezóně jsme opravdu nelenili :-) Tímto děkujeme všem našim kolegům, spolupracovníkům a studentům za jejich obrovskou pomoc v terénu. Bez nich bychom tolik práce neudělali!

Za fotky děkujeme Aničce K., Miguelovi a Petře J.

Naše stáž v Německu a stáž německých kolegů zde byla podpořena z projetku MŠMT 7AMB17DE017 "Založení druhově bohatých lemů a květnatých pásů v agrární a urbánní krajině - optimalizace metod na podporu biodiverzity".

< 1 2 3 4 5 6 ... 24 >